هنگام تدوین قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه‌های دوجداره، ابتدا باید طرفین قرارداد به دقت مشخص و رابطه آنها با یکدیگر به صورت جامع توضیح داده شود. طرفین ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، و در صورت شرکت حقوقی، حضور نمایندگان قانونی الزامی است. طرفین موظف به بررسی مدارک احراز هویت یکدیگر هستند، و توصیه می‌شود یک نسخه کپی از مدارک برای خود نگه‌دارند. در صورت حضور حقوقی، کنترل مدارک نمایندگی و حدود اختیارات اهمیت زیادی دارد.

 

این قرارداد در 20 ماده و 7 صفحه تنظیم شده است

هم اکنون ، قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره

فایل WORD (قابل ویرایش) و

PDF

موضوع قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه‌های دوجداره، جزئیات خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از انجام قرارداد ارائه دهد. این بند باید توضیح دهد که کارفرما چه انتظاراتی از پیمانکار دارد و چه خدماتی از او می‌خواهد. در مورد قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه‌های دوجداره، نحوه تهیه مصالح، جزئیات اجرای پروژه، و همچنین ارجاع به نقشه‌ها یا پیوست‌ها باید به دقت شرح داده شود.

مبلغ قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه‌های دوجداره که توسط کارفرما یا پیمانکار پیشنهاد می‌شود، باید بر روی مبلغ نهایی توافق شود. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بستگی به نوع قرارداد دارد و باید هزینه‌های مصالح، هزینه‌های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی، و تجهیزات را در بر بگیرد. اگر تغییرات در مبلغ قرارداد در آینده مدنظر کارفرما باشد، بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره‌ای ذکر شود.

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت باید به دقت مشخص شود. تعداد و زمان مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله باید دقیقاً مشخص شود. هر گونه تغییر در شرایط پرداخت نیز باید در قرارداد پیمانکاری به صورت جزئی مشخص شود.

اسناد و مدارک پیمان همواره در زمان عقد قرارداد به پیمانکار تحویل داده می‌شود یا زمان مشخصی برای تحویل آن‌ها تعیین می‌شود. اگر مطالعاتی قبل از عقد قرارداد انجام شده باشد، این مطالعات در این مرحله به پیمانکار تحویل داده می‌شود و در قرارداد ذکر می‌شود.

مدت انجام کار یکی از مسائلی است که در زمان وصول مطالبات و محاسبه تاخیرات قرارداد پیمانکاری ممکن است به اختلافات منجر شود. در این بند باید مدت زمان انجام کار به صورت دقیق شرح داده شود، و تعطیلات رسمی و غیررسمی نیز در نظر گرفته شود. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار نیز در این بند مشخص می‌شود.

 

دیرکرد در انجام پروژه

در جهان کسب و کار امروز، زمان معادل سرمایه محسوب می‌شود. پیمانکار نصب شیشه دوجداره با در نظر گرفتن هزینه نیروی انسانی، زمان خسرانی، خسارت سرمایه و یا از دست رفتن فرصت‌های دیگر که در طول پروژه رخ می‌دهد، باید این تاخیرات را محاسبه و در صورت عدم مسئولیت او، انتظار جبران خسارت‌ها از طرف کارفرما داشته باشد. از سوی دیگر، برای کارفرما، دیرکرد می‌تواند هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد که ممکن است عواقب معنوی یا سیاسی را برای او به همراه داشته باشد.

 

نظارت در قرارداد پیمانکاری

همواره کارفرما در تمام پروژه‌ها بر نظارت بر عملکرد پیمانکار تاکید خواهد کرد. پس از تایید نظارت کارفرما، پرداخت به پیمانکار انجام خواهد شد. در پروژه‌های بزرگ‌تر، دستگاه نظارت ممکن است به صورت مقیم در محل پروژه حضور داشته باشد، و پیمانکار ملزم به گزارش دقیق تمامی جزئیات پروژه به نظارت کارفرما باشد. در پروژه‌های کوچک‌تر، نظارت ممکن است توسط خود کارفرما انجام شود. تعهدات کارفرما در نحوه نظارت بر کار پیمانکار باید در قرارداد واضحاً مشخص شود.

 

تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

تعیین نحوه، زمان، و مسئولیت تجهیز، نگهداری، و برچیدن کارگاه از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تاخیرات پروژه و هزینه‌هایی است که ممکن است در اختلافات بین پیمانکار و کارفرما ایجاد شود. این نکته در زمان بیمه‌کردن کارگاه نیز حائز اهمیت است، و باید مشخص شود که هزینه بیمه توسط کدام طرف پرداخت می‌شود. معمولاً تجهیز و برچیدن کارگاه وظیفه پیمانکار خواهد بود، و این موضوع باید در برنامه‌زمانبندی پروژه مدنظر قرار گیرد.

 

نگهداری از کارهای انجام شده

در قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره که امکان خسارت به کارهای انجام شده یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، مسئولیت حفظ و حراست از پروژه باید به طور دقیق مشخص شود.

 

تعهدات پیمانکار

این بند مهم‌ترین بخش قرارداد پیمانکاری نصب و تامین شیشه دوجداره است. در این بخش، وظایف اصلی پیمانکار جهت اجرای صحیح پروژه تعیین می‌شود. از پیمانکار خواسته می‌شود که تمامی مصالح، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و آن‌ها را حفظ، نگهداری و از اتلاف و اسراف جلوگیری کند. تمامی تعهدات پیمانکار شامل اجرایی، مالی، حقوقی، و زمانی به دقت مشخص می‌شود.

 

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری

کارفرما نیز می‌تواند تعهدات خود را در قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره اعلام کند. این تعهدات ممکن است شامل تهیه مصالح، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسائل مالی و بیمه و دیگر مسائل باشد.

 

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهای وضعیت پرداختی، بند تضمین حسن انجام کار معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرد. این بند به معنای پرداخت مبلغ کمتری از صورتحساب پیمانکار توسط کارفرما است، که به عنوان تضمین برای اجرای صحیح کار (حسن انجام کار) تلقی می‌شود.

 

ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

در پروژه‌های بزرگ پیمانکاری، به ویژه در صورتی که مناقصه برگزار شود، ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار دریافت می‌شود. این ضمانتنامه مبلغی را که معمولاً به صورت ضریبی از مبلغ پروژه یا به صورت دقیق توسط کارفرما تعیین می‌شود، به عنوان تضمین برای اجرای صحیح تعهدات پیمانکار نگه می‌دارد.

 

مالیات پروژه

در بند مالیات پروژه، مشخص می‌شود که پرداخت مالیات و دیگر کسورات قانونی در قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره بر عهده کدام طرف است و چگونه اعمال خواهد شد.

 

موارد فسخ قرارداد

مواردی که باعث فسخ قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره می‌شوند، باید در قرارداد مشخص شوند. تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پروژه به شخص دیگر، غیبت غیرموجه در حین عملیات، یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند به عنوان دلیل فسخ در نظر گرفته شود.

 

اختلافات ناشی از قرارداد

بروز اختلافات در پروژه حتمی است، و انتخاب داوری مناسب که توافق بر آن دو طرف باشند، در زمان عقد قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره موارد اهمیت دارد.

 

موارد متفرقه

این بخش برای کاهش حجم قرارداد و گنجاندن موارد کم‌احتمال به صورت متفرقه در متن قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه دوجداره قرار می‌گیرد.

 

نسخ قرارداد پیمانکاری

تمامی قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه‌های متحد الشکل تهیه و امضاء شوند. این نسخه‌ها حتماً باید از اهمیت برابری با قرارداد اصلی برخوردار باشند.

 

تمام نکات حقوقی لازم در تنظیم قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره رعایت شده است

این قرارداد در 20 ماده و 7 صفحه تنظیم شده است

هم اکنون ، قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره

با حق الزحمه بسیار پایین و با هدف توسعه فرهنگ نوشتن قرارداد در کشور در دو نسخه ورد و پی دی اف ، در دسترس شما است.

فایل WORD (قابل ویرایش) و PDF

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت 

مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قرارداد پیمانکاری طراحی شیشه های دوجداره”
لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید